General Terms

De hiernavolgende bepalingen beheersen het gebruik van het equinsi platform in de ruime zin van het woord. Een opdracht aan de onderneming houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de onderneming.

Definiëring: 

– onderneming: EQU.MEDIA BV, Langendamdreef 22, 9880 Aalter
– opdrachtgever : de klant, die via het systeem zijn accommodatie open stelt voor verhuur.
– administratieve hulp (**) : Indien EQU.MEDIA BV ondersteuning biedt bij het dagelijkse gebruik van het systeem inclusief en inhoudend, beheer van de boekingen, beheer van de betalingen, beheer van de vakantieperiodes, …

Wordt overeengekomen

1 De onderneming heeft in de overeenkomst de verantwoordelijkheid te zorgen dat het platform, systeem steeds online is, met een garantie van 99,9% uptime binnen de gangbare uren.

2 De verbintenis voor het gebruik van het equinsi systeem wordt bevestigd via schriftelijke overeenkomst. Hetzij via schrijven, email of andere geschreven bronnen.

2.1. Het systeem wordt door de onderneming ter beschikking gesteld as is. Onderneming en opdrachtgever kunnen onderling overeenkomen aanpassingen door te voeren. Voorafgaand zal desgevallend een offerte opgesteld worden der meerwerken van onderneming aan opdrachtgever.

2.2. Het beheer van de eigen accommodatie wordt uitgevoerd door de opdrachtgever na een opleiding, digitaal of fysiek, voorzien van de onderneming.

3 Het systeem – as is – wordt door de onderneming ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever voor een commissie vergoeding van 5% der omzet van de opdrachtgever*. De commissie is een licentie met 6% BTW regel.

3.1. De onderneming en opdrachtgever kunnen onderling overeenkomen of de commissie maandelijks, per kwartaal of jaarlijks wordt vergoed.

3.2. De facturen moeten betaald worden op de bankrekening of op de zetel van de onderneming. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de opdrachtgever. Wissels of cheques worden niet aanvaard als betaalmiddel.

3.3. Betreffende eventuele aanpassingswerken; De onderneming heeft steeds het recht te eisen dat facturen vooraf betaald worden. Tenzij anders werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft de onderneming het recht lopende advertenties zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

3.4 Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 100 euro.

3.5 Indien de opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en de onderneming aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft de onderneming gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien de onderneming is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

3.6 Niet inbegrepen in de vergoeding van de licentieovereenkomst zijn eventuele kosten verbonden aan derden, geconnecteerd en noodzakelijk voor de werking van het systeem.
Dergelijke derden ondernemingen zijn bijvoorbeeld: Mollie, noodzakelijk voor het verwerken van het online betaalverkeer.

4 Klachten m.b.t. de publicatie moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf werkdagen na publicatie;

4.1. Klachten m.b.t. de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen 14 dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.

4.2. De onderneming is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, technische problemen in de drukkerij, bedelingsproblemen en andere overmachtsituaties.

4.3. Onverminderd wat hiervoor bepaald is, zal de onderneming nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die de onderneming voor de advertentieopdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout.

5 Het systeem kan door onderneming aangeboden wordt met een eigen identiteit van de opdrachtgever. Eventuele extra kosten zullen steeds in rekening gebracht worden sur plus de licentie overeenkomst.Extra mogelijke kosten verbonden aan een eigen identiteit

– unieke domeinnaam : 35 euro/ jaar*
– beveiligd SSL certificaat : 150 euro / jaar*
– branding kosten : tbc

5.1 Het systeem kan worden aangeboden met extra modules. Voor deze extra functionaliteiten zijn extra kosten van toepassing. Deze worden toegevoegd aan de basis licentie vergoeding, cfr. 3.

– Samen met automatische facturatie en/of meerdere pistes wordt 50 euro*/maand extra gerekend, bovenop de vergoeding besproken in 3.

– Samen met automatische facturatie en/of meerdere pistes en 24/7 administratieve hulp** wordt 150 euro*/maand extra gerekend, bovenop de vergoeding besproken in 3.

 

6. De duur van de. licentieovereenkomst wordt onderling overeengekomen. Hetzij via schrijven of mondeling. Zonder duidelijke overeenkomst wordt de licentie steeds per jaar stilzwijgend verlengd.

6.1. De overeenkomst start op het moment van eerste in gebruik name en hernieuwt stilzwijgend , tenzij anders overeengekomen, per cyclus van 3 jaar.

6.2. De opdrachtgever heeft het recht de licentie van het systeem stop te zetten. Bij bericht, minder dan 6 maand voorafgaand de afsluitdatum wordt een opzegvergoeding van 1.500 euro* gevraagd, ter compensatie van de nodige werken en eventuele extern gemaakte kosten.

6.3. De onderneming heeft het recht de licentie op eender moment stop te zetten. Bij stopzetting dient geen verklaring aan het adres van de opdrachtgever voorzien te worden. De opdrachtgever heeft desgevallend een overgangsperiode van 1 maand waarin hij een ander systeem kan zoeken.

7. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het equinsi systeem. Zonder extra toelichting zijn ook steeds de algemene voorwaarden van EQU.MEDIA bv van toepassing: Klik hier

8. Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel.

8.1. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.

Laatst gewijzigd 1 april 2022

* alle bedragen excl. BTW

Scroll to top